تعبیر خواب پاس داشتن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه

تعبیر خواب پاس داشتن (تقدیر کردن)

پاس داشتن، تقدیر کردن یا محترم شمردن با مفاهیم تشکر و سرور و احترام گره خورده است. احترام احساسی مثبت از ارج نهادن و اعتنا به فرد یا شیئی است که فرد احترام گذارنده آن را سزاوار احترام می شمارد. ممکن است در رؤیا مشاهده کنید که مورد احترام واقع شده اید. در این حالت باید بدانید که انسان هایی که در رؤیا مشاهده می کنید سمبل بخشی از افکار، درونیات و ابعاد مختلف شخصیتی شما هستند. ممکن است در این زمان به مرحله ی مثبتی از زندگی خود رسیده باشید یا قلباً احساس کنید که پیروزی نزدیک است.

حرمت نهادن، نکوداشت، بزرگ داشتن، ارج نهادن و آزرم برابر هایی برای احترام هستند. فردی که به شخص یا چیزی احترام می گذارد، به آن شخص یا چیز توجه می کند و برای آن اندازه ای قائل می شود. بنابراین اگر در رؤیا مشاهده کنید که دیگران ارزش شما را پاس داشته اند می تواند به این معنا باشد که بهتر است قدر خود را دانسته و هم چنان برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنید، حتی اگر احساس می کنید که در دنیای واقعی دیگران ارزشی برای شما قائل نیستند.

احترام گذارنده معمولاً امتیازها و کیفیت هایی را در فرد یا چیزی می بیند و این گونه داوری می کند که آن فرد یا چیز سزاوار توجه، پاسخ و ارزش گذاری است و باید ادعای او بر حق و حقوقی را نیز به رسمیت شناخت. احترام قائل شدن با توجه کردن همراه است و این توجه داشتن در بسیاری از موارد صرف انرژی یا مسئولیت هایی نیز باخود می آورد و بنابر اصل کم کوشی، انسان این انرژی را زمانی انجام می دهد که آن را برای بقای خود یا هماهنگی بهتر با محیط لازم ببیند. بنابراین احترام گذاردن با دوست داشتن تفاوت دارد. دوست داشتن و علاقه ممکن است در تمایل درونی سرچشمه داشته باشد اما احترام تنها به خاطر جبر محیط در فرد نهادینه شده باشد.

تجربه ی این احساس در رویا می تواند به قدر و منزلتی که برای خود قائل هستید اشاره داشته باشد. شما در این زمان ممکن است خود را مستحق این احترامات می دانید. در عین حال این رویا از شما می خواهد تا پیش از هر شخص دیگری، خودتان برای درونیات و شخصیت خود، ارزش قائل شوید.

این سمبل می تواند به بخشی از غرایز و نیاز های درونی انسان اشاره داشته باشد. غرایز مانند دو روی یکی سکه هستند. اگر آن ها را شناخته و به درستی استفاده کنیم، به نفع ما عمل می کنند. اگر کنترل آن ها را از دست بدهیم، به ضرر ما خواهند بود. این رویا از شما می خواهد تا غرایز مرتبط با تقدیر شدن و مورد احترام واقع شدن را آموخته و اجازه ندهید که چنین غرایز و خواسته هایی به حد افراط برسند. عدم کنترل بر روی چنین غریزه ای می تواند منجر به خواسته های بیجا و سو استفاده ی ما از دیگران شود.

این رویا از شما می خواهد تا انسان ها را محترم شمرده و با آن ها به گونه ای برخورد کنید که علاقه مند هستید با شما برخورد شود. همچنین شما در این زمان در حال آموختن مسائلی درباره ی انسانیت، معیار های برای قدر دانی از انسان ها، و ارزش هایی که قدر و منزلت انسان را مشخص می کنند رو به رو هستید.

این رویا از شما می خواهد تا ارزش های خود درباره ی قدر و منزلت انسان ها را مورد بازبینی قرار داده و در صورت نیاز، درباره ی کیفیات آن ها تجدید نظر کنید. در واقع هم اکنون زمانی است که لازم است دیدگاه های خود را درباره ی این موضوع تعدیل کنید.

  • ابراهیم افشون

    ابراهیم افشون

    • ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ - ۰۸:۴۷:۰۴

    احسنت