تعبیر خواب احساس تعجب کردن

نوشته شده توسط:ارغوان | ۱ دیدگاه

تعبیر خواب تعجب کردن

بسیار اتفاق می افتد که در خواب های خود با صحنه هایی رو به رو می شویم که در ما ایجاد بهت و حیرت می کند. احساساتی که در خواب تجربه می کنیم، می توانند در لحظه، بسیار شدید و متفاوت از حالاتی باشند که در زندگی بیداری با آن ها رو به رو می شویم. ما احساساتی را در ناخودآگاه خود به شکل مخفی داریم که رو به رو شدن با آن ها برای خودمان نیز، ایجاد تعجب و حیرت می کند.

احساس تعجب، در دسته ی احساسات و هیجاناتی که مطلقا بار مثبت یا منفی ندارند، تاثیر خاصی در تفسیر جریان خواب دارد. این خواب نشان دهنده ی شگفتی شما از رو به رو شدن با بخشی ناشناخته از شخصیت خودتان می باشد. شما در حال درک این موضوع هستید که بسیاری از افکار و نیات ما هستند که ریشه و دلیل آن ها بر خودمان پوشیده هستند. ما دقیقا قادر به تشخیص این موضوع نیستیم که تصمیمات ما در طول روز، تاثیر پذیرفته از چه عقیده، احساس یا خاطره ای است و منتظر چه پیامد های دقیقی هستیم.

احساس حیرت و تعجب، در واقع نیروی محرکه ای برای رسیدن به شناخت عمیق تر و بهتر نسبت به درونیات خودمان است. فضایی که در خواب مشاهده می کنیم، تصویرگر فضای فکری خودمان و چالش هایی است که با آن ها رو به رو  شویم. زمانی که در خواب، احساس حیرت و تعجب را تجربه می کنیم، در واقع لازم است تا به شناخت بخشی از شخصیت یا مهارت های درونی خود بپردازیم که به ما کمک می کند تا از فقدان های کنونی به وجود آمده عبور کنیم. مهارت هایی که وجود آن ها را در درون خود دست کم گرفته یا احساس می کنیم که فاقد آن ها هستیم.

این خواب می تواند تصویرگر ضعف هایی باشد که در دنیای واقعی و در محیط پیرامون خود به دنبال رفع آن ها هستیم. در حالی که حلقه ی گم شده ی چالش کنونی، در مهارت ها یا تجارب فراموش شده ی خودمان نهفته است.

تعجب و حیرت، مانند اهرمی قوی عمل کرده و رویابین را متوجه نقاط ناشناخته و ویژگی های ذهنی  و روانی ای می کنند که به دلیل تاثیر محیط و جامعه، بر او مخفی مانده و در حالت بیداری، قادر به باور و درک آن ها نیست. این خواب از شما می خواهد تا موانعی که باعث می شود خودتان را دست کم گرفته یا بر روی خلاقیت و ایده های خود سرپوش بگذارید را شناخته و برطرف کنید.

مهارت های روانی و خلاقیت فکری ما، صرفا بر گرفته از مهارت هایی نیست که به طور خودخواسته برای یادگیری آن ها در طول زندگی اقدام کرده ایم. گاها مسیری که به طور اتفاقی در جریان آن حرکت کرده ایم، اهرمی برای کسب این مهارت های روانی بوده است و هم اکنون زمانی است که باید این مهارت ها را شناخته و در زندگی بیداری به کار بگیرید. این کار موجب کسب اعتماد به نفس و گسترش منافعتان در زمینه های مختلف زندگی می شود.

  • الهام تد

    الهام تد

    • ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۵:۳۵:۳۴

    salam